Plan postępowań o udzielenie zamówień rok 2020

Siemiatycze, 13.01.2020 r.

Kn.0631.1.2020

Plan postępowań o udzielenie  zamówień Urzędu Miasta Siemiatycze, o którym mowa w art. 13a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Rok, którego plan dotyczy: 2020

l.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia  zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

(netto w zł)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego  na realizację zadania: Modernizacja amfiteatru w Siemiatyczach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego”

Usługi

Przetarg nieograniczony

93 000

I kwartał 2020 r.

2

Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego  na realizację zadania: Budowa zespołu pawilonów handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi w ramach projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego”

 Usługi

Przetarg nieograniczony

20 000

I kwartał 2020 r.

3

Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego  na realizację zadania: Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej 25 w Siemiatyczach

Usługi

Przetarg nieograniczony

35 000

I kwartał 2020 r.

4

Budowa zespołu pawilonów handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi w ramach projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego”

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 440 000

I kwartał 2020 r.

5

Adaptacja budynku przy ulicy Świętojańskiej na cele Szkoły Muzycznej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 100 000

IV kwartał 2020 r.

6

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy zalewie Nr 1oraz Placu Edukacji Przyrodniczej - bioróżnorodność

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2 035 000

III kwartał 2020 r.

7

Przebudowa molo przy ulicy Sportowej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

170 000

II kwartał 2020 r.

8

Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 460 000

II kwartał 2020 r.

9

Budowa instalacji wykorzystującej OZE na budynkach użyteczności publicznej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 865 000

III kwartał 2020 r.

10

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Usługi

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016).

300 000

II kwartał 2020 r.

11

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Siemiatycze

Usługi

Przetarg nieograniczony

1 600 000

IV kwartał 2020 r.

 

Sporządził: Agata Cieślik

Zatwierdził: BURMISTRZ
Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Cieślik

Data wytworzenia: 2020-01-14

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2020-01-14

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2020-01-14