Pełnomocnik ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom

ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17-300 Siemiatycze,
(budynek SOK i Szkoły Muzycznej wejście od strony przejścia do szpitala)

tel. 85 655 55 75

e-mail: joanna.balejko@siemiatycze.eu

Zakres obowiązków:

Pełnomocnik do spraw profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta, do jego obowiązków należy:

1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i uzależnienia od narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

5) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży;

6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

7) przygotowanie projektu, realizacja i rozliczanie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii;

8) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rakszawa

Data wytworzenia: 2016-07-04

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2014-12-19

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-07-04

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2014-12-19