Referat Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki

Kierownik referatu:

Katarzyna Prochowicz
ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter
tel. 85 65-65-808, fax 85 65-65-803
e-mail: katarzyna.prochowicz@siemiatycze.eu

Organizacja wewnętrzna:

a) kierownik referatu,
b) stanowisko ds. przedsiębiorczości,
c) stanowisko ds. komunikacji społecznej i organizacji pozarządowych,
d) stanowisko ds. promocji,
e) stanowisko pomocnicze:
- pomoc administracyjna (2 etaty)

 

Zakres obowiązków:

Do zadań Referatu Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki należy:

1) redakcja i administrowanie stroną internetową miasta (tzw. serwisu internetowego);
2) przygotowywanie projektów informacji prasowych, współpraca z mediami, podejmowanie innych działań z zakresu komunikacji społecznej;
3) przygotowywanie we współpracy z jednostkami podległymi miasta materiałów i redakcja Siemiatyckiego Informatora Miejskiego;
4) realizacja zadań związanych z promocją miasta i tworzeniem pozytywnego wizerunku Miasta;
5) zakup i dystrybucja materiałów promocyjnych;
6) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z akcji, imprez i innych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto;
7) współpraca z innymi jednostkami poprzez podejmowanie działań mających na celu zapewnienie udziału Miasta w obcych wydarzeniach promocyjnych;
8) prowadzenie spraw związanych z współpracą z miastami partnerskimi – realizacja projektów wymiany, przyjmowanie i obsługa delegacji;
9) prowadzenie korespondencji okolicznościowej;
10) przygotowanie we współpracy z innymi referatami projektów o charakterze nieinwestycyjnym i ich monitoring;
11) udzielanie informacji o możliwych źródłach finansowania i istniejących formach wsparcia skierowanych do podmiotów gospodarczych;
12) wykonywanie zadań z zakresu obsługi działalności gospodarczej – obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej;
14) udzielanie informacji dotyczących wpisów w CEIDG (rejestracja, zmiana, zawieszenie, wznowienie, likwidacja działalności);
15) prowadzenie spraw związanych z ewidencją obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie oraz dokonywanie zaszeregowania i prowadzenie ewidencji pól namiotowych;
16) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym spraw związanych z opłatami za korzystanie z zezwoleń;
17) kontrola placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych ze stanem faktycznym;
18) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką;
19) współpraca z innymi jednostkami w zakresie przekazywania informacji dot. podmiotów gospodarczych na terenie Miasta;
20) współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju społeczno -gospodarczego Miasta;
21) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie aktywnej współpracy Miasta z lokalnymi organizacjami pozarządowymi;
22) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem czasu pracy placówek handlowych;
23) prowadzenie spraw związanych z realizacją programu RODZINA 5+;
24) prowadzenie spraw związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny;
25) organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi;
26) koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
27) przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi;
28) prowadzenie bazy adresowej organizacji pozarządowych;
29) organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi;
30) inicjowanie działań zmierzających do aktywizowania społeczności lokalnej;
31) zarządzanie treściami o charakterze niekomercyjnym, zamieszczonymi na telebimie miejskim;
32) współpraca i podejmowanie działań w zakresie wsparcia turystyki i ruchu turystycznego.

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rakszawa

Data wytworzenia: 2016-07-04

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2014-12-19

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2018-11-27

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2014-12-19