Referat Finansowo - Budżetowy

Kierownik referatu:
Skarbnik - Elżbieta Boguszewska
ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, I piętro, pokój nr 102
tel. 85 65-65-820, fax 85 65-65-803
e-mail: skarbnik@siemiatycze.eu

Organizacja wewnętrzna:

a) zastępca kierownika referatu,
b) stanowisko ds. księgowości budżetowej ( 3 etaty),
c) stanowisko ds. wymiaru podatków (2 etaty),
d) stanowisko ds. księgowości podatkowej ( 2 etaty),
e) stanowisko ds. rozliczeń,
f) stanowisko ds. obsługi kasy,
g) stanowisko ds. wymiaru i księgowości opłat.

Zakres obowiązków:

Do zadań Referatu Finansowo - Budżetowego należą sprawy finansów i budżetu Miasta, a w szczególności:

1) opracowywanie projektów budżetu miasta i zmian w budżecie;
2) nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek wykonujących budżet Miasta oraz środków specjalnych;
3) obsługa finansowo - księgowa Urzędu;
4) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu;
5) ewidencjonowanie składników majątkowych w tym: księgowanie syntetyczne i analityczne środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
6) prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową budżetu Miasta oraz obsługa długu publicznego, a także ewidencjonowanie i rozliczanie środków pozabudżetowych otrzymywanych przez miasto;
7) opracowywanie propozycji polityki podatkowej miasta oraz stawek podatków i opłat lokalnych;
8) wymiar podatków i opłat lokalnych, ich pobór oraz egzekucja;
9) prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych;
10) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg i umorzeń w zakresie podatków stanowiących dochody Miasta;
11) nadzór i kontrola nad poborem przez inkasentów opłaty targowej;
12) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i innych na podstawie posiadanych dokumentów;
13) prowadzenie urządzeń syntetycznych księgowości podatkowej i w zakresie dochodów niepodatkowych, wydatków budżetowych, inwestycji oraz środków pozabudżetowych;
14) prowadzenie urządzeń analitycznych dochodów podatkowych, wydatków budżetowych inwestycji oraz środków pozabudżetowych;
15) prowadzenie obsługi kasowej;
16) prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT a także innymi podatkami, opłatami i składkami, do uiszczania których Miasto jest zobowiązane odrębnymi ustawami;
17) realizacja zadań wynikających z ustawy o opłacie skarbowej;
18) kontrola podatników w zakresie prawidłowości składanych deklaracji podatkowych;
19) prowadzenie spraw związanych z poświadczaniem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego;
20) przygotowywanie projektów indywidualnych interpretacji podatkowych,
21) wymiar i obsługa księgowa systemu gospodarki odpadami;
22) windykacja i egzekucja należności niepodatkowych i wynikających z zawartych umów;
23) obsługa płac pracowników, wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków;
24) rozliczanie wniosków o dofinansowanie inwestycji i innych przedsięwzięć z funduszy unijnych oraz innych funduszy pomocowych.

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rakszawa

Data wytworzenia: 2016-07-04

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2014-12-16

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2018-11-27

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2014-12-16