Zawiadomienie Burmistrza Siemiatycz o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020

Siemiatycze, 21 stycznia 2020 r.

IF.6344.4.2019

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA SIEMIATYCZ

Na podstawie art. 37 ust.10 w zw. z art. 37 ust 1, 2 i 8 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)
- zawiadamiam o wyłożeniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 21 stycznia do 11 lutego 2020r. projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020  na terenie Miasta Siemiatycze oraz określenia sezonu kąpielowego. Zawiadomienie wraz z projektem uchwały zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/konsultacjespoleczne/. Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać pisemnie w  terminie do dnia 11 lutego 2020r. na adres: Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, bądź pocztą elektroniczną na adres urzad@siemiatycze.eu wpisując w tytule maila „projekt uchwały w  sprawie kąpieliska” z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, jak również danych teleadresowych.

Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz

Załącznik:
Projekt uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Miasta Siemiatycze oraz określenia sezonu kąpielowego

Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Miasta Siemiatycze oraz określenia sezonu kąpielowego.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.) oraz art. 16 pkt 22, art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z 2018 r. poz. 1479 i poz. 1722 oraz z 2019 r. poz. 125, poz. 534, poz. 1495 i poz. 2170, M. P. z 2018 r. poz. 1009, poz. 1010, poz. 1011 i poz. 1015 oraz z 2019 r. poz. 1029, poz. 1030, poz. 1031 i poz. 1036.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wpisać kąpielisko na zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym Nr 2 przy ulicy Sportowej do wykazu kąpielisk Miasta Siemiatycze. Współrzędne geograficzne granic kąpieliska 52.436176 22.870346; 52.436474 22.870410 52.436078 22.870689; 52.436446 22.870761.
§ 2. Sezon kąpielowy na terenie Miasta Siemiatycze w roku 2020, ustala się na okres od 27 czerwca do 31 sierpnia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Nielipiński

Data wytworzenia: 2020-01-21

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2020-01-21

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2020-01-21