(11.08.2016) Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki w Siemiatyczach, ozn. działką nr 3483

Data 2016-08-12
Tytuł (11.08.2016) Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki w Siemiatyczach, ozn. działką nr 3483

Siemiatycze, 11 sierpnia 2016 r.

GK.6840.5.2016

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Siemiatycze

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Siemiatyczach, oznaczonej działką nr 3483 o pow. 0,6187 ha.

                 Cena wywoławcza - 35.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

                 Wysokość wadium - 3.500,00 zł netto + 23% podatek VAT.

 

Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr BI3P/00013772/2. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze, uchwalonym uchwałą Nr XV/89/99 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 30 grudnia 1999 r. z późn. zm., jako obszary lasów wyłączone ze zmiany sposobu użytkowania.                                                                                                                                                              

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) upłynął z dniem 09 sierpnia 2016 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2016 r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze przy ul. Pałacowa 2, w sali konferencyjnej.

O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej plus podatek VAT z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ustalone wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej + 23 % podatek VAT należy wnieść w pieniądzu do dnia 13 września 2016 r. przelewem na konto w PEKAO SA nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917 (liczy się data wpływu przelewu na konto urzędu) lub w kasie Urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Osoby prawne, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis               z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016r. Poz. 1061). W przypadku małżonków, do wykonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z podpisem.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

2. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo,

3. reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis                      z właściwego rejestru wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej.

Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze na dzień przed terminem przetargu.

Szczegółowych informacji udziela się w pokoju nr 3 Urzędu Miasta Siemiatycze lub telefonicznie pod nr (85) 65-65-829.  

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemiatycze od 16 sierpnia do 16 września 2016 r.

wz. Z-ca Burmistrza
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Pyzowska

Data wytworzenia: 2016-08-11

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2016-08-12

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2016-08-12