Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, położonej przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach,

Data 2016-06-27
Tytuł Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, położonej przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach,

Siemiatycze, 30 czerwca 2016 r.

IG.6840.12.2011

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Siemiatycze

ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze, położonej przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, oznaczonej działką nr 1806/60 o pow. 656 m2.

Cena wywoławcza - 25.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wysokość wadium - 2.500,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr BI3P/00004411/8. Brak planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy ustala się w drodze decyzji. W sąsiedztwie działki jest zabudowa usługowo-przemysłowa.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) upłynął z dniem 28.06.2016 r

Przetarg odbędzie się 1 sierpnia 2016 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze ul Pałacowa 2 w sali konferencyjnej. Ustalone wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej + 23 % podatek VAT należy wnieść w pieniądzu do 26 lipca 2016 r. do kasy Urzędu do godz. 1400 lub przelewem na konto w PEKAO SA nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek sprzedawcy).

Uzasadnienie wyboru formy przetargu: wybrano formę przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, ponieważ działka o nr geod. 1806/60 nie stanowi samodzielnej działki budowlanej i może być zagospodarowana tylko łącznie z działkami przyległymi.

W przetargu ograniczonym mogą wziąć udział właściciele nieruchomości, oznaczonych numerami ewidencyjnym działek: 1806/28, 1806/30, 1806/34, 1806/40 i 1806/61 bezpośrednio graniczących ze zbywaną nieruchomością. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu muszą złożyć do tut. urzędu w terminie do dnia 26 lipca 2016 r. odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności do nieruchomości.

O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych plus podatek VAT.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Koszty umowy notarialnej oraz okazania działki ponosi nabywca.

Osoby prawne, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /tekst jednolity/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 z póź. zm.

W przypadku małżonków, do wykonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze na dzień przed terminem przetargu.

Szczegółowych informacji udziela się w pokoju nr 3 Urzędu Miasta Siemiatycze lub telefonicznie pod nr 085 6565829.  

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemiatycze od 30 czerwca do 31 lipca 2016 r.

Burmistrz

mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Nielipiński

Data wytworzenia: 2016-06-30

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-06-30

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-06-30