(05.01.2016)Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu

Podmiot ogłaszający Urząd Miasta Siemiatycze
Data 2016-02-12
Tytuł (05.01.2016)Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu
 
Burmistrz Miasta Siemiatycze
ogłasza, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu
 
 
 
Lp.
 
Podmiot
 
Nazwa projektu
 
 
Adres
 
Całkowity koszt projektu
 
Kwota wsparcia finansowego projektu
1.
Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA”
Siemiatycze
LIGA PIŁKARSKA 2016
 
ul. Nadrzeczna 29
17-300 Siemiatycze
 
154.300 zł
 
 
70.000 zł
2.
Towarzystwo Sportowe- organizacja siemiatyckich nauczycieli wychowania fizycznego
Rozwój piłki ręcznej i wsparcie drużyny reprezentującej miasto w III lidze oraz Pucharze Polski
 
ul. Kasztanowa 41
17-300 Siemiatycze
27.000 zł
20.000 zł
 
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu
 
działając na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Nr V/23/11 Rady Miasta Siemiatycze z dnia
18 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 68, poz. 777)
 
Burmistrz Miasta Siemiatycze
ogłasza konkurs ofert
na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu

1. Przedmiotem konkursu jest: wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu sportu w zakresie:
1) poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; 
2) osiągnięcia wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 
3) poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia; 
4) promocji sportu i aktywnego stylu życia; 
5) umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej dla jak największej liczby mieszkańców miasta Siemiatycze. 
 
2. Wysokość środków na wsparcie finansowe rozwoju sportu w roku 2016: 90 000 PLN.
Przyznane z budżetu Miasta dofinansowanie zostanie przekazane beneficjentowi na poczet poniesienia kosztów realizacji zadania.
 
3. Termin realizacji zadania: luty - grudzień 2016 roku
Podmiot może złożyć jedną ofertę.
 
4. Warunki realizacji zadania:
1) wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekroczyć 80% kosztów finansowych realizacji całego zadania;
2) oferent otrzymując wsparcie finansowe na realizację określonego zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie;
3) realizacja zadania, na które klub otrzymał wsparcie finansowe, nie może być dokonywana przez podmiot nie będący stroną umowy;
4) od podmiotu otrzymującego wsparcie wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków budżetu Miasta Siemiatycze, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.
5. Termin składania ofert: oferty, zgodnie ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), należy składać w terminie do dnia 25 stycznia 2016 roku w Okienku Podawczym Urzędu Miasta Siemiatycze przy ul. Pałacowej 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu”.
 
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z KRS, innego rejestru lub ewidencji,
b) w przypadku innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
 
W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 
6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Oceny oferty w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert dokona komisja powołana przez Burmistrza zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/15 Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Siemiatycze udzielanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/Urzad/zarzadzenie_s/zarz_0518_52_15.htm
Przy wyborze oferty otrzymującej wsparcie finansowe uwzględnia się:
1) znaczenie zadania dla rozwoju sportu na terenie Miasta Siemiatycze;
2) zgodność oferty z celem publicznym określonym w § 1 ust. 2 uchwały Nr V/23/11 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 68, poz. 777);
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania;
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację zadania;
5) przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów realizacji zadania w związku z zakresem rzeczowym;
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta;
7) dotychczasowe wykorzystanie przez oferenta wsparcia finansowego z budżetu Miasta Siemiatycze;
8) odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone przez organizacje, które w poprzednim roku nie rozliczyły dotacji,
b) które nie odpowiadają wymogom zawartym w ogłoszeniu, w szczególności:
- złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu,
- złożone po terminie,
- których termin realizacji zadania jest inny niż wskazany w ogłoszeniu,
- dotyczące zadania, które nie wynika z działalności statutowej organizacji składającej ofertę,
- złożone przez podmiot nieuprawniony,
- podpisane przez osoby nieupoważnione,
- przy braku pieczątki imiennej podpisane w sposób nieczytelny,
- niekompletnie wypełnione.
Konkurs może zostać unieważniony w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze ofert, a także wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem oferty lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
BURMISTRZ
Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Monika Mazur

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-01-05

Data modyfikacji: 2016-02-12

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-01-05