(14.01.2016)Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z prowadzeniem świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych w 2016 r.

Podmiot ogłaszający Urząd Miasta Siemiatycze
Data 2016-01-14
Tytuł (14.01.2016)Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z prowadzeniem świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych w 2016 r.
Burmistrz Miasta Siemiatycze
ogłasza otwarty konkurs ofert
 
na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej związanych
z prowadzeniem świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych w 2016 r.
 
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).
 
1. Rodzaj zadania: prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 35.000 zł.
3. Zasady przyznawania dotacji:
  • dotacje zostaną przyznane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu;
  • wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż kwota wnioskowana w ofercie (w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofać ofertę).
4. Termin i warunki realizacji zadania: marzec – grudzień 2016 r.
- dofinansowanie obejmuje działania podejmowane na rzecz dzieci i młodzieży z terenu miasta Siemiatycze biorących udział w programie;
- zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami;
- wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekroczyć 80% kosztów finansowych realizacji całego zadania;
- od podmiotu otrzymującego wsparcie wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków budżetu Miasta Siemiatycze, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.
5. Termin składania ofert: Oferty zgodnie ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży” osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta Siemiatycze w okienku podawczym lub przesłać na adres: Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2016 roku (decyduje data wpływu). Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji oraz złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- aktualny odpis z KRS, innego rejestru lub ewidencji,
- w przypadku innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
- statut podmiotu
W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
Oceny oferty w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert dokona komisja powołana przez Burmistrza zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/15 Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Siemiatycze udzielanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Przy wyborze oferty otrzymującej wsparcie finansowe uwzględnia się następujące kryteria:
1) merytoryczne- zgodność oferty z zadaniem określonym w konkursie, liczba odbiorców, atrakcyjność, nowatorstwo
2) finansowe - koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, kalkulacja kosztów realizacji zadania w tym zadeklarowany udział innych środków
3) organizacyjne - posiadane zasoby rzeczowe, kadrowe – profesjonalizm kadry
4) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,
5) ocena dotychczasowej współpracy z Urzędem (m.in. rzetelne oraz terminowe wykonywanie i     rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach
Po zapoznaniu się z opinią komisji Burmistrz rozstrzyga konkurs i dokonuje wyboru oferty.
7. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez miasto Siemiatycze w roku 2015 i w 2016 i związanych z nimi kosztami:
  • w 2015 r. miasto Siemiatycze zrealizowało zadanie tego samego rodzaju i wydatkowało środki finansowe na jego realizację, przy udziale innych podmiotów uprawnionych, w wysokości 35.000 zł.
  • w 2016 r. miasto nie zrealizowało zadania tego samego rodzaju.
8. Podmioty, którym zostanie przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia umowy na realizację zadania według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 
 
Bliższe informacje na temat trybu dofinansowania oraz wzory wniosków można uzyska na stronie BIP Urzędu Miasta Siemiatycze: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl oraz w Urzędzie Miasta Siemiatycze przy ul. Leg. Piłsudskiego 1 tel. (85) 730-91-95
 
BURMISTRZ
Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Balejko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-01-14

Data modyfikacji: 2016-01-14

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-01-14