Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze (oznaczenie geodezyjne: nr 4831/28 o pow. 0,0954 ha)

Data 2022-03-14
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze (oznaczenie geodezyjne: nr 4831/28 o pow. 0,0954 ha)

Siemiatycze, 14 marca 2022 r.

BURMISTRZ MIASTA SIEMIATYCZE
17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa 2

GK.6840.3.2022

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Siemiatycze
ogłasza

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze

1. Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości:

1.1 rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa,

1.2 położenie: Siemiatycze, ul. Górna,

1.3 oznaczenie geodezyjne: nr 4831/28 o pow. 0,0954 ha,

1.4 opis nieruchomości: niezabudowana i niezagospodarowana; kształt nieforemny; położona jest pomiędzy peryferyjnym osiedlem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a posesją zabudowaną budynkiem Sądu Rejonowego; działka bezpośrednio przylega do ul. Górnej, w której rozprowadzone są sieci infrastruktury technicznej: elektryczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz telekomunikacyjna; w rejestrze gruntów działka oznaczona jest jako Lzr-RVI o pow. 0,0043 ha i RVI o pow. 0,0911 ha; działka posiada urządzoną księgę wieczystą Nr KW BI3P/00012122/4. Nieruchomość jest również wolna od obciążeń.

1.5  przeznaczenie i sposób zagospodarowania: działka położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze dla terenów położonych przy ul. Górnej, Armii Krajowej i Obrońców Warszawy, uchwalonym uchwałą NR VIII/48/19 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 17 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 24 maja 2019 r. poz. 2879) i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami nieuciążliwymi dla otoczenia.

1.6 cena wywoławcza: 100 170,00 zł netto,

1.7 termin i miejsce przetargu: 20 kwietnia 2022 r., godz. 11:00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, I piętro,

1.8 termin wpłaty wadium w pieniądzu w kwocie: 10 017,00 zł do dnia 13 kwietnia 2022 r., za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego (w tytule przelewu wpisać należy „WADIUM – DZIAŁKA 4831/28”),

1.9 o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu–minimalnie: 1 010,00 zł.

2. Informacje dodatkowe dotyczące zbywanej nieruchomości:

2.1 Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) do ceny zbycia uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

2.2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Miasta Siemiatycze w Banku PEKAO S.A.  nr  15 1240 5211 1111 0010 3200 7962 (w tytule przelewu wpisać należy „WADIUM – DZIAŁKA 4831/28”) w wyznaczonym terminie oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Uczestnicy proszeni są o przedłożenie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

2.3 Podmioty podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy, bądź odpis z CEIDG.

2.4 W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

2.5 W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej.

2.6 Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

2.7 Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

2.8 Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie uprawnia organizatora przetargu do odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt umowy ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upłynął z dniem 10 marca 2022 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta  Siemiatycze http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/ od 17 marca 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r.

Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze na dzień przed terminem przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Pałacowa 2, pokój 3, tel. 85 65-65-829.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

W załączeniu:

- klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1) administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres   e-mail: iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o sprzedaż oraz w stosunku do uczestników przetargu do przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67);
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o sprzedaż oraz w stosunku do uczestników przetargu do przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym.
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Mioduszewska

Data wytworzenia: 2022-03-17

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2022-03-17

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2022-03-17