Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 r.

Podmiot ogłaszający Urząd Miasta Siemiatycze
Data 2015-06-01
Tytuł Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 r.
OGŁOSZENIE
 
Z końcem 2015 r. upływa kadencja ławników sądowych. Wyboru nowych ławników dokona Rada Miasta. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 r.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być osoba, która:
- posiada obywatelstwo polskie i  korzysta z pełni z praw cywilnych i obywatelskich, 
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończyła 30 lat,
- jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
-  nie przekroczyła 70 lat,
- jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikiem nie mogą być:
        - osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
        - osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
       - funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
       - adwokaci i aplikanci adwokaccy;
       - radcy prawni i aplikanci radcowscy;
       - duchowni;
       - żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
       - funkcjonariusze Służby Więziennej;
       - radni gminy, powiatu i województwa.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Miasta Siemiatycze.
 
Zgłoszenie kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia i dołącza się następujące dokumenty:
1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
   oraz
  1. w przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia);
  2. w przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na w/w liście.
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
       Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią w/w wymogów oraz które wpłyną do Rady Miasta po dniu 30 czerwca 2015 r. pozostaną bez biegu.
 
W mieście Siemiatycze Rady Miasta wybiera 4 ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim do orzekania w sprawach rodzinnych.
 
Wzór karty zgłoszenia udostępniony jest w Urzędzie Miasta przy ul. Pałacowej 2 (pokój nr 4), za pośrednictwem Internetu na stronie www.siemiatycze.eu w zakładce aktualności oraz w BIP Urzędu Miasta w zakładce ogłoszenia.
 
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-06-01

Data modyfikacji: 2015-06-01

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-06-01