(14.01.2016)Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji programów związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień w 2016 r.

Podmiot ogłaszający Urząd Miasta Siemiatycze
Data 2016-01-14
Tytuł (14.01.2016)Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji programów związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień w 2016 r.
Burmistrz Miasta Siemiatycze
ogłasza otwarty konkurs ofert
 
na wsparcie realizacji programów związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień w 2016 r.
 
Konkurs jest adresowany do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
1. Rodzaj zadania: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 60.000 zł.
3. Zasady przyznawania dotacji: Dotacje zostaną przyznane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu z uwzględnieniem art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz poniższych zasad:
- zadanie adresowane jest do grup dzieci i młodzieży mieszkańców miasta Siemiatycze,
- oferent prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
- oferent dysponuje kadrą zdolną do realizacji zadania,
-oferent posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
- oferent wykaże terminowość rozliczeń z ostatnich dwóch lat (w przypadku korzystania z dotacji miasta Siemiatycze).
Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż kwota wnioskowana w ofercie (w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofać ofertę).
4. Termin i warunki realizacji zadania: czerwiec – sierpień 2016 r.
- dofinansowanie obejmuje działania podejmowane na rzecz dzieci i młodzieży z terenu miasta Siemiatycze biorących udział w programie;
- zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami;
- wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekroczyć 80% kosztów finansowych realizacji całego zadania;
- od podmiotu otrzymującego wsparcie wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków budżetu Miasta Siemiatycze, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania;
- środki uzyskane w wyniku dofinansowania nie mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych.
5. Termin składania ofert: Oferty zgodnie ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień” osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta w okienku podawczym lub przesłać na adres: Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze w nieprzekraczalnym terminie
do 4 lutego 2016 roku (decyduje data wpływu).
Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji oraz złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- aktualny odpis z KRS, innego rejestru lub ewidencji,
- w przypadku innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
- statut podmiotu
W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
Oceny oferty w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert dokona komisja powołana przez Burmistrza zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/15 Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Siemiatycze udzielanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Przy wyborze oferty otrzymującej wsparcie finansowe uwzględnia się następujące kryteria:
1) merytoryczne- zgodność oferty z zadaniem określonym w konkursie, liczba odbiorców, atrakcyjność, nowatorstwo
2) finansowe - koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, kalkulacja kosztów realizacji zadania w tym zadeklarowany udział innych środków
3) organizacyjne - posiadane zasoby rzeczowe, kadrowe – profesjonalizm kadry
4) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,
5) ocena dotychczasowej współpracy z Urzędem (m.in. rzetelne oraz terminowe wykonywanie i     rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach
Po zapoznaniu się z opinią komisji Burmistrz rozstrzyga konkurs i dokonuje wyboru oferty.
7. Informacja o zrealizowanych przez miasto Siemiatycze w roku 2015 oraz 2016 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:
  • w 2015 r. miasto Siemiatycze zrealizowało zadanie tego samego rodzaju i wydatkowało środki finansowe na jego realizację przy udziale podmiotów uprawnionych w wysokości 60.000 zł.;
  • w 2016 r. miasto nie zrealizowało zadania tego samego rodzaju.
8. Podmioty, którym zostanie przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia umowy na realizację zadania według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 
Bliższe informacje na temat trybu dofinansowania oraz wzory wniosków można uzyska na stronie BIP Urzędu Miasta Siemiatycze: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl oraz w Urzędzie Miasta Siemiatycze przy ul. Leg. Piłsudskiego 1 tel. (85) 730-91-95.
BURMISTRZ
Piotr Siniakowicz
 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Balejko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-01-14

Data modyfikacji: 2016-01-14

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-01-14