Ogłoszenie otwartego konkursu na wsparcie realizacji programów związanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2015 r.

Podmiot ogłaszający Urząd Miasta Siemiatycze
Data 2015-02-27
Tytuł Ogłoszenie otwartego konkursu na wsparcie realizacji programów związanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2015 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji programów związanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2015 r.

 

Lp.

 

Podmiot

 

Nazwa projektu

 

Całkowity koszt projektu

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

 

Kwota wsparcia finansowego projektu

 

 

1.

 

Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej ,, Małe Podlasie”

ul. Świętojańska 25

17-300 Siemiatycze

Warsztaty taneczne Międzynarodowy i Ogólnopolski  Turniej Tańców Polskich ,, O Podlaską

Szyszkę – Siemiatycze 2015”

28.800 zł

15.000 zł

15.000 zł

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania  - 15.000 zł

Burmistrz Miasta Siemiatycze
Piotr Siniakowicz


Burmistrz Miasta Siemiatycze

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji programów związanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2015 r.

Konkurs jest adresowany do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146).

1. Rodzaj zadania: podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 15.000 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji: Dotacje zostaną przyznane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu z uwzględnieniem art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz poniższych zasad:

a) zadanie adresowane jest do grup dzieci i młodzieży mieszkańców miasta Siemiatycze,

b) oferent prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

c) oferent dysponuje kadrą zdolną do realizacji zadania,

d) oferent posiada doświadczenia niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

e) oferent wykaże terminowość rozliczeń z ostatnich dwóch lat (w przypadku korzystania z dotacji miasta Siemiatycze).

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż kwota wnioskowana w ofercie (w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofać ofertę).

4. Termin i warunki realizacji zadania: marzec – grudzień 2015 r.

Dofinansowanie obejmuje działania podejmowane na rzecz dzieci i młodzieży z terenu miasta Siemiatycze biorących udział w programie. Środki uzyskane w wyniku dofinansowania nie mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych.

5. Termin składania ofert: Oferty, (według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień” można składać osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta w okienku podawczym lub przesłać na adres: Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego 2015 roku (decyduje data wpływu). Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji oraz złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

  • Burmistrz powołuje komisję konkursową do zaopiniowania złożonych ofert;
  • oferty zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert w trybie rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) zgodność oferty z zadaniem określonym w konkursie,

2) możliwość realizacji zadania przez oferenta (przy uwzględnieniu zasobów rzeczowych i osobowych),

3) kalkulacja kosztów realizacji zadania w tym zadeklarowany udział innych środków,

4) realizacja zadań zleconych w poprzednim okresie z uwzględnieniem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczania otrzymanych dotacji,

5) wnioskowana wysokość dotacji;

  • po zapoznaniu się z opinią komisji Burmistrz rozstrzyga konkurs i dokonuje wyboru oferty.

7. Informacja o zrealizowanych przez miasto Siemiatycze w roku 2014 oraz 2015 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

  • w 2014 r. miasto Siemiatycze zrealizowało zadanie tego samego rodzaju i wydatkowało środki finansowe na jego realizację przy udziale podmiotów uprawnionych w wysokości 18.000 zł.;
  • w 2015 r. miasto nie zrealizowało zadania tego samego rodzaju.

8. Podmioty, którym zostanie przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia umowy na realizację zadania według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Bliższe informacje na temat trybu dofinansowania oraz wzory wniosków można uzyska na stronie BIP Urzędu Miasta Siemiatycze: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl oraz w Urzędzie Miasta Siemiatycze przy ul. Leg. Piłsudskiego 1 tel. (85) 730-91-95

BURMISTRZ

Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Balejko

Data wytworzenia: 2015-02-27

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-01-15

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-11-04

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-01-15