Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza Drugi przetarg ustny nieograniczony* na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Siemiatycze (oznaczenie geodezyjne działki: nr 114/3)

Data 2023-05-22
Tytuł Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza Drugi przetarg ustny nieograniczony* na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Siemiatycze (oznaczenie geodezyjne działki: nr 114/3)

BURMISTRZ MIASTA SIEMIATYCZE
17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa 2

Siemiatycze, 22 maja 2023 r.

IF.6845.13.2023

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Siemiatycze
ogłasza

Drugi przetarg ustny nieograniczony* na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Siemiatycze

1 Informacje dotyczące przedmiotu przetargu:

1.1 rodzaj przedmiotu przetargu: lokal użytkowy

1.2 powierzchnia: 27,50 m2

1.3 położenie: Plac Jana Pawła II 3 w Siemiatyczach

1.4 oznaczenie geodezyjne działki: nr 114/3

1.5 przeznaczenie: najem na czas nieokreślony z przeznaczeniem wyłącznie na działalność o charakterze handlowo – usługowym. Szczegółowe warunki najmu będzie określać umowa najmu.

1.6 cena wywoławcza czynszu najmu miesięcznego netto: 35,00 zł/m2 netto + 23% podatek VAT

1.7 termin i miejsce przetargu: 14 czerwca 2023 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, I piętro

1.8 termin wpłaty wadium w pieniądzu w kwocie: 96,25 zł do dnia 7 czerwca 2023 r., za datę wpłacenia wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na konto wynajmującego (w tytule przelewu wpisać należy „WADIUM - LOKAL PL. JANA PAWŁA II 3”)

1.9 o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% stawki wywoławczej miesięcznego czynszu najmu miesięcznego.

2 Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu przetargu:

2.1 Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

· podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zwarcia umowy z Najemcą,

· opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie z zawartymi umowami przez najemcę),

· wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

 2.2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Miasta Siemiatycze w Banku PEKAO S.A. nr 15 1240 5211 1111 0010 3200 7962 (w tytule przelewu wpisać należy „WADIUM - LOKAL PL. JANA PAWŁA II 3”) w wyznaczonym terminie. Uczestnicy proszeni są o przedłożenie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium. Za datę wpłacenia wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na konto wynajmującego.

 2.3 Przedstawiciele osób prawnych zobowiązani są do przedstawienia umocowania do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz tych osób.

 2.4 Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie wliczone na poczet ceny czynszu miesięcznego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium.

 2.5 Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy najmu nastąpi w ciągu        21 dni od daty zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu, wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze dzień przed terminem przetargu.

Szczegółowych informacji udziela się w pokoju nr 3 Urzędu Miasta Siemiatycze lub telefonicznie pod nr (85) 65-65-829.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.).

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

*I Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 25 stycznia 2023 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1) administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2;

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres  e-mail: iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o sprzedaż oraz w stosunku do uczestników przetargu do przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67);

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania;

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o sprzedaż oraz w stosunku do uczestników przetargu do przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym.

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Martyniuk

Data wytworzenia: 2023-05-22

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2023-05-22

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2023-05-22