Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza pierwsze rokowania po trzecim przetargu* ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze (oznaczenie geodezyjne: nr 3481, pow. 2,1160 ha)

Data 2019-03-28
Tytuł Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza pierwsze rokowania po trzecim przetargu* ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze (oznaczenie geodezyjne: nr 3481, pow. 2,1160 ha)

Siemiatycze, 28 marca 2019 r.

BURMISTRZ MIASTA SIEMIATYCZE
17-300 Siemiatycze,
ul. Pałacowa 2

GK.6840.16.2017

 

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Siemiatycze
ogłasza

pierwsze rokowania po trzecim przetargu* ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze

*I Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21 marca 2018 r., II Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 09 października 2018 r., III Przetarg ustny  nieograniczony odbył się w dniu 04 lutego 2019 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt do nich nie przystąpił.

1. Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości:


1.1 rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa,
1.2 położenie: Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki,
1.3 oznaczenie geodezyjne: nr 3481, pow. 2,1160 ha,
1.4 opis nieruchomości: niezabudowana; zwarty kształt, zbliżony do trapezu; położona jest na południowo-wschodnich peryferiach miasta Siemiatycze, na południe od drogi do Mielnika, na tyłach zabudowy produkcyjno-usługowej; działka stanowi pozostałość po nieczynnym wysypisku śmieci i gruzu; w północno-wschodnim i południowo-zachodnim narożniku działka jest porośnięta ok. 30-40 letnim drzewostanem sosnowym; wzdłuż zachodniej granicy działkę przecina linia elektroenergetyczna średniego napięcia; w rejestrze gruntów działka oznaczona jest w większości jako nieużytki N o pow. 1,8616 ha, a w pozostałej części jako lasy klasy bonitacyjnej LsVI o pow. 0,1283 ha oraz tereny rolne klasy bonitacyjnej RVI o pow. 0,1261 ha; działka posiada urządzoną księgę wieczystą Nr KW BI3P/00013772/2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń,
1.5 przeznaczenie i sposób zagospodarowania: działka jest położona na obszarze objętym postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej przy ul. T. Kościuszki, uchwalonego uchwałą Nr XXXI/143/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 7 stycznia 2013 r. poz. 108) i przeznaczona jest w nim pod zabudowę przemysłowo-usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią (symbol „6P,U”), natomiast w części (użytek gruntowy LsVI) jest ona przeznaczona pod lasy (symbol „3ZL”),
1.6 cena wywoławcza: 280 000,00 zł netto [zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) do ceny zbycia uzyskanej w rokowaniach zostanie doliczony 23% podatek VAT],
1.7 termin rokowań: 7 maja 2019 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, I piętro,
1.8 termin wpłaty zaliczki w pieniądzu w kwocie: 28 000,00 zł do dnia 29 kwietnia 2019 r., za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego,
1.9 termin składania pisemnych zgłoszeń: do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz.15.30.

2. Informacje dodatkowe

2.1 W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz wpłacą zaliczkę pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
2.2 Zaliczkę należy wpłacać do dnia 29 kwietnia 2019 r. na konto Miasta Siemiatycze w Banku PEKAO S.A.  nr  15 1240 5211 1111 0010 3200 7962. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika rokowań oraz oznaczenie nieruchomości. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu na konto.
2.3 Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać do dnia do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż działki nr 3481 przy ul. Tadeusza Kościuszki” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Siemiatycze przy ul. Pałacowej 2, 17-300 Siemiatycze.
2.4 Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające określone warunki.
2.5 Burmistrzowi Miasta Siemiatycze przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
2.6 Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Siemiatycze może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Zastrzega się prawo odwołania rokowań lub ich unieważnienia z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) upłynął z dniem 2 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta  Siemiatycze http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/ od 28 marca 2019 r. do 6 maja 2019 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Pałacowa 2, pokój 3, tel. 85 65-65-829.

Rokowania zostaną przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Dodatkowe warunki pierwszych rokowań po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3481 położonej w Siemiatyczach przy ul. Tadeusza Kościuszki

1. Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach.
2. Każdy zgłaszający może złożyć tylko jedno zgłoszenie.
3. Zgłaszający ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia.
4. Zgłoszenie powinno być opracowane zgodne z warunkami rokowań.
5. Zgłoszenie powinno być sporządzone czytelnie w języku polskim.
6. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na rokowaniach wymagana jest obecność obojga małżonków.
7. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) kopię dowodu wniesienia zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490);
5) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
6) upoważnienie do podpisania zgłoszenia, gdy podpisuje je pełnomocnik;
7) parafę podpisującego zgłoszenie na wszystkich stronach zgłoszenia oraz w miejscach naniesienia zmian przez zgłaszającego;
8) podmioty podlegające wpisom do rejestrów, winny dołączyć do zgłoszenia aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy, bądź odpis z CEIDG.
9) W przypadku uczestnictwa w rokowaniach jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do rokowań  z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem rokowań ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w rokowaniach,
10) W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument,
11) Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
8. Uczestnik rokowań, który zostanie ustalony jako nabywca nieruchomości, ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1) administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres   e-mail: iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: kancelaria notarialna oraz operator pocztowy;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67);
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz w stosunku do uczestników rokowań do przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań na sprzedaż nieruchomości.
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Pyzowska

Data wytworzenia: 2019-03-28

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-11-04

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-03-28