Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Siemiatycze, położonego przy Placu Jana Pawła II 42 w Siemiatyczach

Data 2017-03-21
Tytuł Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Siemiatycze, położonego przy Placu Jana Pawła II 42 w Siemiatyczach

Siemiatycze, 17 marca 2017 r.

GK.6845.2.2017

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Siemiatycze
ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Siemiatycze, położonego przy Placu Jana Pawła II 42 w Siemiatyczach, na działce nr 964/3, o pow. 20,40 m2 z przeznaczeniem wyłącznie na działalność o charakterze handlowo – usługową.

Cena wywoławcza - 714,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wysokość wadium - 71,40 zł netto + 23% podatek VAT.

Szczegółowe warunki najmu będzie określać umowa najmu, która zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Przetarg odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze ul Pałacowa 2 w sali konferencyjnej. Ustalone wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej + 23 % podatek VAT należy wnieść w pieniądzu do 21 kwietnia 2017 r. do kasy Urzędu lub przelewem na konto w PEKAO SA nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek wynajmującego).

Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze oraz na stronie: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl dzień przed terminem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

Przedstawiciele osób prawnych zobowiązani są do przedstawienia umocowania do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz tych osób.

Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).

O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej czynszu miesięcznego z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych plus podatek VAT.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny czynszu miesięcznego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu, wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego.

Szczegółowych informacji udziela się w pokoju nr 3 Urzędu Miasta Siemiatycze lub telefonicznie pod nr (85) 65-65-829.  

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemiatycze od 21 marca do 21 kwietnia 2017 r.

Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Martyniuk

Data wytworzenia: 2017-03-21

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-11-04

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-03-17