(25.05.2016) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczn. polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w S-tyczach

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczn. polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w S-tyczach
Data wydania 2016-05-25

Siemiatycze, 25 maja 2016 r.

IG.6733.2.10.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Siemiatyczach na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 19.05.2016 r. zostało wszczęte na żądanie Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 43, 17-300 Siemiatycze postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
przebudowie i zmianie sposobu użytkowania I pietra bloku dydaktycznego 1b Zespołu Szkół w Siemiatyczach z przeznaczeniem na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach przy ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach na działce o nr geod. 674/1 i części działki 674/2.

Nadmieniam, że w dniu  25.05.2016 r. wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z Powiatowym Zarządem Dróg w Siemiatyczach.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2016-05-25

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Modyfikujący: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2016-05-25

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2016-05-25