(12.04.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dot. możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej ...

Tytuł (12.04.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dot. możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej ...
Data wydania 2016-04-13
Siemiatycze, 12 kwietnia 2016 r.
IG.6733.2.5.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej przy ul. Nadrzecznej w Siemiatyczach
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
zawiadamiam
 
o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie prowadzonej z wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. A. Krajowej 26 dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wykonanej z rur PE-Ø 40 SDR 17, długości 40,0 mb przy ul. Nadrzecznej w Siemiatyczach na części działek nr geod. 4331 i 4385.
 
Jednocześnie informuję, iż strony postępowania mają możliwość przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa, pokój Nr 1.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Nadmieniam, że po upływie ustawowych terminów w niniejszej sprawie zostanie wydana stosowna decyzja Burmistrza Miasta Siemiatycze.
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Czmut

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Data wytworzenia: 2016-04-12

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-04-13

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-04-13

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-04-13