Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyj

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyj
Data wydania 2015-03-03
Siemiatycze, 03 marca 2015 r.
IG.6733.2.2.2015
 
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Grodzieńskiej i Fabrycznej w Siemiatyczach
 
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. ), w związku z art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
zawiadamiam
o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie prowadzonej z wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. A. Krajowej 26 dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z rur PCV U-Ø 200 kl. S, długości 77 mb w ul. Grodzieńskiej i Fabrycznej w Siemiatyczach na części działek o nr geod. 824/2 i 731.
Jednocześnie informuję, iż strony postępowania mają możliwość przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa, pokój Nr 1.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Nadmieniam, że po upływie ustawowych terminów w niniejszej sprawie zostanie wydana stosowna decyzja Burmistrza Miasta Siemiatycze.
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Czmut

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-03-03

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2015-03-03

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-03-03