Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanału deszczowego – odcinka o dł. ~42 m w ul. 11 Listopada

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanału deszczowego – odcinka o dł. ~42 m w ul. 11 Listopada
Data wydania 2017-08-02

Siemiatycze, 02 sierpnia 2017 r.

IF.6733.2.5.2017

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy kanału deszczowego – odcinka o dł. ~42 m w ul. 11 Listopada  

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

zawiadamiam, że

w dniu 02.08.2017 r. zostało wszczęte na żądanie Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Pałacowej 2 postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie kanału deszczowego (odcinek o dł. ~42 m) wraz z odbudową nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zieleńców oraz ewentualną przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z projektowanymi elementami kanału deszczowego w pasie drogowym ul. 11 Listopada na części działki nr geod. 960.  

Nadmieniam, że w dniu  02.08.2017 r. wystąpiono o uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2017-08-03

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-08-03

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-08-03