Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku głównego szpitala wraz z przebudową ...

Tytuł w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku głównego szpitala wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części tego budynku
Data wydania 2016-10-19

Siemiatycze, 19 października 2016 r.

IF.6733.2.6.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku głównego szpitala wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części tego budynku

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.)
zawiadamiam, że
w dniu 14.10.2016 r. zostało wszczęte na żądanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Szpitalnej 8, 17-300 Siemiatycze postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
• rozbudowie budynku głównego szpitala od strony północnej poprzez budowę powiązanego funkcjonalnie z budynkiem głównym pawilonu o wym. ~20,0 x 20,0 m i wys. do 19 m;
• przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku głównego szpitala (istniejącego);
• przebudowie instalacji zewnętrznych i utwardzeń kolidujących z planowaną rozbudową

wraz z towarzyszącą infrastrukturą na części działki nr geod. 1150/9 położonej przy ul. Szpitalnej w Siemiatyczach.
Nadmieniam, że w dniu 19.10.2016 r. wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2016-10-21

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-10-21

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-10-21