Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicach: ...

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicach: ...
Data wydania 2017-02-06

Siemiatycze, 06 lutego 2017 r.

IF.6733.2.1.2017

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicach: Plażowa, Słowiczyńska i Słowicza w Siemiatyczach.

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm)

zawiadamiam, że

w dniu 25.01.2017 r. zostało wszczęte na żądanie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. A. Krajowej 26 postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC U-Ø 200 kl. S o długości 1500 mb i rur PVC U-Ø 160 kl. S o długości 320 mb oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 Ø 110 SDR17 PN10 o długości 255 mb wraz z dwiema przepompowniami ścieków lub dwiema tłoczniami ścieków i towarzyszącą infrastrukturą techniczną w obrębie nieruchomości oznaczonych nr geod. 6/14, 6/13, 11/8, 76/1, 77/1, 78, 80/1, 29/15, 29/18, 29/16, 44/10, 29/20, 29/8, 44/12, 44/14, 29/5, 45/1, 46/1, 47/3, 47/5, 48/1, 49/1, 50/1, 51/3, 51/5, 52/1, 53/1, 54/18, 54/20, położonych w ulicach: Plażowa Słowiczyńska i Słowicza w Siemiatyczach.

Nadmieniam, że w dniu 06.02.2017 r. wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z Powiatowym Zarządem Dróg w Siemiatyczach.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2017-02-10

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-02-10

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-02-10