Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku krat na miejskiej oczyszczalni ścieków

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku krat na miejskiej oczyszczalni ścieków
Data wydania 2020-06-22

Burmistrz Miasta Siemiatycze
17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2

Siemiatycze, 22 czerwca 2020 r.

IF.6733.9.2020

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 polegającej na budowie budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku krat na miejskiej oczyszczalni ścieków

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293)

zawiadamiam, że

w sprawie, prowadzonej z wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. A. Krajowej 26, dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku krat na miejskiej oczyszczalni ścieków oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki w Siemiatyczach, oznaczonej nr geod. działki 3529/1, wydane zostało postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach znak: PZD3.430.32.2020 z dnia 17.06.2020 r. uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia można, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 85 65 65 827 - skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym w Urzędzie Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Strony w ww. terminie mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po upływie wskazanego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2020-06-22

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2020-06-22

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2020-06-22