Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Chabrowej

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Chabrowej
Data wydania 2020-06-22

Burmistrz Miasta Siemiatycze
17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2

Siemiatycze, 22 czerwca 2020 r.

IF.6733.10.2020

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Chabrowej w Siemiatyczach

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293)

zawiadamiam, że

w dniu 16.06.2020 r. zostało wszczęte na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Kranza, prowadzącego firmę pn. KRANZ-GAZ Marcin Kranz z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. F. Chopina 34, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 x 5,8 mm w pasie drogowym ulicy Chabrowej w Siemiatyczach, o dł. L=~135,0 m oraz przyłącza PE 25 x 3,0 mm do zasilania budynku mieszkalnego, w obrębie nieruchomości stanowiącej część działki nr geod. 1819.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 Kpa informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia można, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 85 65 65 827 - skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym w Urzędzie Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Strony w ww. terminie mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz


INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które jest zadaniem realizowanym w ramach wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c  o ochronie danych osobowych;
4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą: organy uzgadniające, inne strony postępowania;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia sprawy;
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2020-06-22

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2020-06-22

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2020-06-22