Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ul. 11 Listopada w Siemiatyczach

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ul. 11 Listopada w Siemiatyczach
Data wydania 2020-03-20

Siemiatycze, 20 marca 2020 r.

Burmistrz Miasta Siemiatycze
17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2

IF.6733.1.2020

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie  kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ul. 11 Listopada w Siemiatyczach

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 20.03.2020.r. na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. A. Krajowej 26, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z pompownią ścieków lub tłocznią ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie nieruchomości oznaczonych nr geod. 955/7, 959/1, 959/2, 956/2,  957, 2871, 2872/4, 2873, 2874, 2875/1, 2881, 2890, 2891, 2892/2, 2893, 2894, 2895, 3418, 3419, 3421, 3422, 3424, 3425, 3427, 3429, 960 i 3401 położonych w Siemiatyczach przy ul. 11 Listopada i w pasie drogowym tej ulicy.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Nadmieniam, że zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2020-03-20

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Modyfikujący: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2020-03-20

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2020-03-20